Bijbelstudie | Een spoor van genade | Tamar II

31 januari 2019
Delen via:

FAMILIEBANDEN
GA IN GODS WOORD OP ZOEK NAAR DE WAARHEID

Lees de volgende tekstgedeeltes: In diezelfde tijd verliet Juda zijn broers en sloot hij zich aan bij een zekere Chira, een man die in Adullam woonde. Daar viel zijn oog op de dochter van de Kanaäniet Sua. Hij trouwde haar en sliep met haar. Ze werd zwanger en bracht een zoon ter wereld die Er werd genoemd. Daarna werd ze opnieuw zwanger en kreeg weer een zoon, aan wie ze de naam Onan gaf. Een derde zoon noemde ze Sela; toen Sela geboren werd bevond Juda zich in Kezib. Voor Er, zijn oudste zoon, koos Juda een vrouw die Tamar heette. Er was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER hem sterven. Toen zei Juda tegen Onan: ‘Vervul je zwagerplicht: trouw met de vrouw van je broer en verwek voor je broer nakomelingen bij haar.’ Maar omdat Onan wist dat zo’n kind niet als zijn nageslacht zou gelden, liet hij telkens als hij met de vrouw van zijn broer gemeenschap had zijn zaad op de grond terechtkomen, zodat hij geen nakomelingen voor zijn broer zou verwekken. Wat hij deed was slecht in de ogen van de HEER, en daarom liet de HEER ook hem sterven. Toen zei Juda tegen zijn schoondochter Tamar: ‘Nu je opnieuw weduwe bent, moet je maar weer bij je vader gaan wonen, totdat mijn zoon Sela volwassen is.’ Hij dacht namelijk: Ik moet voorkomen dat hij ook sterft, net als zijn broers. En Tamar ging weer bij haar vader wonen. Genesis 38:1-11 De zonen van Noach, die samen met hem uit de ark waren gekomen, heetten Sem, Cham en Jafet; Cham was de vader van Kanaän. Met de drie zonen van Noach begon de verspreiding van de mensheid over de hele aarde. Noach was landbouwer en legde als eerste een wijngaard aan. Hij dronk van de wijn, werd dronken en ging in zijn tent liggen, zonder kleren aan. Toen Cham, de vader van Kanaän, zag dat zijn vader naakt was, vertelde hij dat aan zijn twee broers, die buiten waren. Daarop namen Sem en Jafet een mantel, legden die over hun schouders, liepen achteruit de tent binnen en bedekten het naakte lichaam van hun vader, met afgewend gelaat, zodat zij hem niet naakt zagen. Toen Noach uit zijn roes ontwaakte en te weten kwam wat zijn jongste zoon hem had aangedaan, zei hij:

‘Vervloekt zij Kanaän, knecht van zijn broers zal Kanaän zijn, de minste van alle knechten. Geprezen zij de HEER, de God van Sem; knecht van Sem zal Kanaän zijn. Moge God ruimte geven aan Jafet, hem laten wonen in de tenten van Sem; knecht van Jafet zal Kanaän zijn.’ Genesis 9:18-27

 • Wie was volgens het tweede tekstgedeelte de vader van de Kanaänieten?

Abraham ging ver weg om een vrouw voor zijn zoon Isaak zoeken – geen Kanaänitische. Ezau ergerde zijn vader, Isaak, door niet één, maar twee Kanaänitische vrouwen te trouwen. Isaak stuurde zijn zoon Jakob ver weg om een vrouw te zoeken die geen Kanaänitische was.

 • Hoe heeft Jakobs zoon, Juda, een vrouw gevonden?
 • Wie heeft hem daarbij geholpen? Tot welk volk behoorde zij?
 • Hun eerstgeboren kind was een zoon. Juda noemde hem Er.  Wie gaf Onan en Sela hun naam?
 • Wat voor zoon was Er?
 • Waar heeft God volgens het volgende tekstgedeelte een hekel aan?

Zes dingen haat de HEER, zeven dingen zijn hem een gruwel: ogen die hooghartig kijken en een tong die liegt, handen die onschuldig bloed vergieten en een hart dat op het kwade zint, voeten die zich naar de misdaad reppen en getuigen die bedriegen, altijd liegen, en zij die stoken tussen broers. Spreuken 6:16-19

 • We hebben hierboven gelezen dat Er het misnoegen van de Heer opwekte. Wat heeft God met Er gedaan?
 • Waarom zou Hij `er hebben gedood?
 • Hoe denkt God over Onan?
 • Waarom was God boos op Onan? Wat heeft God met hem gedaan?
 • Juda’s laatste zoon, Sela, had volgens de huwelijksgebruiken uit die tijd aan Tamar moeten worden gegeven. Welke reden gaf Juda aan Tamar om het huwelijk uit te stellen?
 • Wat was de echte reden?

GA OP ZOEK NAAR GODS WEGEN VOOR U

 • Juda had verdriet over het verleden en het heden en was doodsbenauwd voor de toekomst. Bent u ook ergens bang voor?
 • Hoe gaat u om met angst?
 • Er en Onan gingen hun eigen gang en dat leidde tot hun dood.

In het boek Spreuken staat geschreven: Een mens denkt de juiste weg te gaan, terwijl die eindigt bij de dood.(Spreuken 14:12). … maar ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.(Johannes 10:10).

 • Kent u die Ene die leven geeft en overvloed?

MOMENT VAN BEZINNING

Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij.’ (Johannes 14:6) Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen, en we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. (Openbaring 3:20) Neemt u zijn uitnodiging aan?

PUUR! Boeken tip:

‘Het meesterwerk’ van Francine Rivers: Een onverwacht liefdesverhaal dat je eraan herinnert dat Gods zelfs de meest gebroken mensen een plek geeft in een prachtig meesterwerk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *