Bijbelstudie Supermam | Gebed II

8 november 2020
Delen via:

We gaan verder met het thema Gebed. Mocht je de overdenking van vorige week nog willen lezen dan kan dat via deze link.  Vandaag gaan we aan de slag met een opdracht.

Opdracht

Schrijf gebedspunten op een briefje en vouw het op. Doe alle opgevouwen briefjes in een bak, hussel en geef het bakje door.
Laat iedereen er een briefje uit halen. Bid de komende maand voor de persoon die je uit het bakje hebt gepakt.

Gebed

Lieve Heer Jezus, wat onderschatten we de kracht van onze gebeden vaak. Wij willen ons ongeloof afleggen en wij bidden dat het geloof zal groeien naarmate wij U meer zoeken in gebed. Geef ons de discipline en laat ons vrouwen zijn die voortdurend bidden en op de bres staan voor onze gezinnen en de mensen om mij heen. Tot verheerlijking van Uw grote naam. In Jezus’ naam, Amen.

Bijbels gebed voor mijn kind(eren)

“Heere God dank U voor mijn kind(eren), ik bid:

Dat hij/zij U persoonlijk mag leren kennen (Johannes 1:12-13; 3:3; II Timotheüs 3:15 en Openbaringen 3:20).

Dat hij/zij een zacht en teder hart zal ontwikkelen om U te gehoorzamen (I Samuel 3:10; Jesaja 57:15 en 66:2).

Dat hij/zij nederig met U zal wandelen (Micha 6:8 en I Petrus 5:5-6).

Dat hij/zij U lief zal hebben met zijn/haar hele hart, ziel, verstand en met al zijn/haar kracht (Markus 12:30).

Dat hij/zij van Uw Woord, de Bijbel, gaat houden en openbaring ontvangt als hij/zij het leest (Jozua 1:8; Psalm 119:9, 11, 18, 97, 105, 130; Efeze 1:17-18; Kolossenzen 3:16 en I Petrus 2:2).

Dat hij/zij graag bidt en zich toewijdt aan het gebed (II Kronieken 7:14; Psalm 55:17; Lukas 18:1 en I Thessalonicenzen 5:17).

Dat hij/zij trouw zal zijn in het samenkomen met andere christenen (Hebreeën 10:25).

Dat hij/zij liefde zal hebben voor gerechtigheid en een afkeer van het kwade (Psalm 97:10; 101:3; Amos 5:15 en Romeinen 12:9).

Dat hij/zij sterk in U zal blijven als er verleidingen komen en geen compromissen zal sluiten met de boze (Efeze 5:11; 6:13-14 en I Petrus 5:8-9).

Dat hij/zij de waarheid zal najagen en leugens zal haten (Psalm 51:6; 119:30,163; Spreuken 12:22; 13:5 en 19:9).

Dat hij/zij zal schijnen als een lichtende ster in deze donkere wereld (Jesaja 60:1-2; Mattheüs 5:16; Johannes 17:18 en Filippenzen 2:15).

Dat hij/zij zal snappen wat recht is en onderscheid zal maken tussen goed en kwaad, heilig en onheilig (Leviticus 10:10; Jesaja 59:14-15; Jeremia 15:19 en Ezechiël 22:26).

Dat hij/zij U zal zoeken met zijn/haar hele hart (Psalm 27:8; 105:4; 119:2; Spreuken 28:5 en Zefanja 2:3).

Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein houdt en puur voor Uw aangezicht (I Thessalonicenzen 5:23).

Dat hij/zij zich verre zal houden van het kwaad (I Kronieken 4:10 en Johannes 17:15-16).

Dat hij/zij zijn/haar geloof niet zal verliezen (Lukas 22:32).

Dat U, o God, Uw Heilige Geest over hem/haar uitstort op een krachtige manier (Jesaja 44:3-4 en Handelingen 2:16-18).

Dat hij/zij een werker mag zijn in Uw koninkrijk (Lukas 10: 2).

Dat hij/zij zijn/haar lichaam, ziel en geest rein en onbesmet mag bewaren voor de man/vrouw die U voor hem/haar heeft bedoeld (Romeinen 6:12-13; I Korinthe 6:15-20 en I Thessalonicenzen 4:3-4).

Dat U een godvruchtige man/vrouw voor hem/haar klaarmaakt. Die hem/haar trouw zal zijn tot de dood hen scheidt (II Korinthe 6:14-18).

Dat mijn zoon zijn vrouw lief zal hebben, haar trouw zal zijn en een goede vader voor zijn kinderen zal zijn (Psalm 127 en 128; Efeziërs 5:25, 6:4, Kolossenzen 3:21 en Maleachi 2:15).

Dat mijn dochter vruchtbaar zal zijn en het moederschap mag omarmen en liefhebben. En een godvruchtig (t)huis mag creëren (Genesis 1:28; Deuteronomium 7:13,14 en Titus 2:5).

Dat U mijn zoon/dochter beschermt voor ongelukken, ernstige ziekten, gevaar, kwaad, emotionele en lichamelijke aanvallen (Psalm 91).

Dit alles bid ik U in Jezus’ naam, Amen.


gebedIn haar nieuwe boek ‘Supermam’ leert Priscilla Docter-Agteres vrouwen het moederschap te omarmen met hart en handen. Priscilla, zelf moeder van vijf kinderen, ziet een grote hulpvraag groeien onder de moeders. De vraag om met andere moeders ervaringen uit te wisselen over de opvoeding.

Bestel dit boek voor €14,99

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *