Waarom was de begrafenis van Jezus zo belangrijk?

20 april 2019
Delen via:

Naar Lukas 23:50-56

Goede vrijdag eindigt met de begrafenis van jezus. dat lijkt vanzelfsprekend: op het sterven volgt de begrafenis. maar het is opmerkelijk dat Paulus in 1 Korin- tiërs 15:3-4 een ander verband legt: Christus is gestorven voor onze zonden, overeenkomstig de Schriften, begraven en opgewekt op de derde dag, overeen- komstig de Schriften. Hier wordt de begrafenis niet in één adem genoemd wordt met het sterven van jezus, maar met zijn opstanding.

Opstanding

Christenen begraven hun ontslapenen met het oog op de opstanding: ‘wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel … god echter geeft daaraan een lichaam zoals Hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam’ (1 Kor. 15:37-38). Ook jezus werd begraven met het oog op zijn opstanding.

Bovendien gaf Hijzelf aan dit zaaien nog een andere betekenis: ‘als de tarwekor- rel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht’ (joh. 12:24). de dood en de begrafenis van jezus waren nodig opdat niet alleen Hijzelf, maar miljoenen mensen mét, ín en dóór Hem het opstandings- leven zouden ontvangen.

De raadsheer Jozef

We horen hier verder over een volgeling van Jezus, de raadsheer Jozef van arimatea, ‘een goed en rechtvaardig man’ (vs. 50). Hij verwachtte hetzelfde als waar de misdadiger aan het kruis naar uitkeek: het Koninkrijk gods (vs. 51). Hij had als ‘raadsheer’ (lid van de joodse raad) blijkbaar zoveel invloed dat hij bij Pilatus het lichaam van jezus wist los te krijgen.

Mattheüs, die zo graag laat zien dat jezus keer op keer de oudtestamentische profetieën vervulde, vertelt dat Jozef een ‘rijke man’ was (27:57), zodat we herin- nerd worden aan jesaja 53:9, ‘men heeft zijn graf bij de goddelozen gesteld, en Hij is bij de rijke in zijn dood geweest.’ dat betekent wellicht: het was de bedoe- ling van jezus’ vijanden dat Hij bij de goddelozen begraven zou worden, maar in plaats daarvan werd Hij gelegd in het graf van een rijk man.

Verassing

Vrouwen kijken toe hoe Hij begraven wordt, met de bedoeling Hem ná de sabbat alsnog te balsemen. dat laat zien wat voor respect zij voor het lichaam van de Heer hadden. Wie van Jezus’ volgelingen dacht er nog aan dat Hij toch zo duidelijk gezegd had dat Hij op de derde dag zou opstaan? Ze zouden de verrassing van hun leven meemaken… dat is dezelfde verrassing die jij en ik persoonlijk meemaken als Jezus als het ware ook in ons hart is ‘opgestaan’ als de levende Heer!

Jezus’ begrafenis bewees dat Hij werkelijk gestorven was en gebeurde met het oog op zijn opstanding.

Lezen

Paulus wil dat we elkaar troosten als we denken aan de ontslapenen. Hij beschrijft in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 hoopvol dat de gelovigen die ontslapen zijn zullen opstaan.
Welke woorden van hem springen er voor je uit en zijn bemoedigend voor je? Waar kun je deze woorden opschrijven zodat je er binnenkort opnieuw aan herinnerd wordt?

Bidden

Heer, vandaag word ik opnieuw stil als ik eraan denk hoe U naar de aarde kwam om te lijden en te sterven. Dank U dat het graf nooit het laatste woord heeft. Dank U dat Uw opstandingskracht sterk genoeg is om alle gelovigen eens op
te laten staan. Dank U dat U leefde om te sterven, en stierf om te leven!

Ik moet eerlijk bekennen dat ik daar niet dagelijks bij stilsta. Daarom bid ik, Heilige Geest, dat het zaad dat in deze afgelopen veertigdagentijd in mijn hart geplant is, vrucht zal dragen. Ik bid dat U, de Trooster, me op de juiste momenten onderwijst en me in herinnering brengt wat ik van Jezus heb geleerd de afgelopen tijd. Jezus Zelf wees immers op die mogelijkheid (Joh. 14:26)?! Ik zie ernaar uit dat U dit doet.

Tip: Stop een zaadje in een pot grond als reminder om ook de komende tijd stil te blijven staan bij de opstandingskracht van Jezus.

Uit Veertigvragentijd van Willem J. Ouweneel & Paulien Vervoorn


Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *